اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1396
2 مجله مراقبتهای پیشگیرانه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::