اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان سلامت روان در پرستاران زنجان علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1396
2 بررسی فراوانی افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زنجان علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا 1397
3 بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در سالمندان زنجان علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا 1397
:: ::