اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 دکتر کورش امینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان33158387
2 دکتر علی آقاجانلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان33158110
3 دکتر نسرین جعفری دانشگاه علوم پزشکی زنجان33158362
:: ::