اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کمکهای اولیه دانشکده داروسازی سال 96
2 اورژانسهای سالمندان دانشکده پرستاری-96
3 فوریتهای سالمندی دانشکده پرستاری96
4 اورژانسهای محیطی دانشکده پرستاری94
5 کاراموزی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی بیمارستانهای آموزشی-92تا...
:: ::