اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 The effect of glucose on Echinococcus granulosus microcyst development, in vitro سیده سوگند سجادی- علی هانیلو- صمد ندری- نگین ترابی چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی، ارومیه، ایران 1398 پوسترى
2 Investigation of Zataria multiflora Essential oil Nano-emulsion on Echinococcus granulosus Protoscoleces and Microcysts in vitro علی هانیلو- منیری کریمی یزدی- آزاده غفاری- نگین ترابی چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی، ارومیه، ایران 1398 پوسترى
3 Prophylactic and Therapeutic Efficacy of Chitosan-Praziquantel and Chitosan- Albendazole Nanoparticles on Experimental Cysic Echinococcosis هانیلو علی- ترابی نگین- دو بختی فرامرز سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی،شیراز، ایران 1396 شفاهى
4 Albendazole and praziquantel chitosan nanoprticles: Preparation, characterization and in vitro release study ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 پوسترى
5 A survey on parasitic contamination of raw vegetables from Zanjan markets, Iran ترابی نگین- هانیلو علی- طاهری سمیه دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی، گیلان، ایران 1394 پوسترى
6 chitosan based nanocariers of albendazole and praziquantel for oral delivery ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 شفاهى
:: ::