اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effects of glucose and ascorbic acid on in vitro development of Echinococcus granulosus metacestodes سیده سوگند سجادی- علی هانیلو- صمد ندری- نگین ترابی Journal of Parasitic Diseases 2021 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Antiparasitic effects of Zataria multiflora essential oil nano-emulsion on larval stages of Echinococcus granulosus منیره کریمی یزدی- علی هانیلو- آزاده غفاری- نگین ترابی Journal of Parasitic Diseases 2020 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Combined effect of flubendazole and praziquantel on echinococcus granulosus protoscoleces and microcysts علی پزشکی- سمیرا لرستانی- نگین ترابی- علی هانیلو مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2018 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Nanogold for the treatment of zoonotic cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): An animal trial with methanol extract of Eucalyptus camaldulensis original article Negin Torabi- Mehdi Mohebali- Ahmadreza Shahverdi-Seyed Mehdi Rezayat- Gholam Hossein Edrissian- Jamileh Es- Sorour charehdar J Pharm Sci 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 In vitro and in vivo effects of chitosan-praziquantel and chitosan-albendazole nanoparticles on Echinococcus granulosus Metacestodes ترابی نگین- دوبختی فرامرز- فقیه زاده سقراط- هانیلو علی Parasitology Research 1397 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Albendazole and Praziquantel Chitosan Nanoparticles: Preparation, Characterization, and In Vitro Release Study ترابی نگین- دوبختی فرامرز- هانیلو علی Iranian journal of science and technology. transaction a, science 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Zanjan Markets, Iran هانیلو علی- ترابی نگین- طاهری سمیه Journal of Human, Environmet and Health Promotion 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسی تاثیر ناذرات طلا بر روی مرحله کیستی ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی باوند زهرا- غلامی شیرزاد- هنری سهیلا- رحیمی اسبویی بهمن- ترابی نگین- برآبادی حامد مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 مروری بر گزارشات آلودگی به تریشین درایران نگین ترابی- عشرت بیگم کیا خبرنامه انجمن انگل شناسی ایران 1387 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::