اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
2 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1400
3 معاون پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 1398
4 عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399 1400
5 معاون آموزشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399 1400
6 سرپرست انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400
7 عضو کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400
8 عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400
9 دبیر کمیته خودارزیابی اعتباربخشی دوره آموزشی رشته انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400
:: ::