اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تعیین آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی تهیه شده از فروشگاه های شهر زنجان علی هانیلو، نگین ترابی، سمیه طاهری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1394
2 طراحی و فرمولاسیون نانوذرات کیتوزان حاوی آلبندازول و پرازیکوانتل و ارزیابی تاثیر آن بر روی کیست هیداتیک به روش برون تنی و درون تنی علی هانیلو، فرامرز دوبختی، سقراط فقیه زاده، نگین ترابی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
3 بررسی عوامل مختلف موثر بر رشد و نمو کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط کشت نگین ترابی، علی هانیلو، سیده سوگند سجادی، حسین گلوانی گرنت استادیاران جوان- دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::