اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی بهداشت عمومی (چهار دوره) 1392و 1397-1399دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی اتاق عمل (دو دوره) 1392و 1397 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 کرم شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1397 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 تاکسونومی انگلها و استفاده از روش های معمول و تکنیک های جدید در شناسایی و طبقه بندی آنها، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1398 و 1399 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 ایمونوپارازیتولوژی کاربردی، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 کرم شناسی(1 )، کارشناسی ارشد انگل شناسی (سه دوره) 1396،1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 کرم شناسی( 2 )، کارشناسی ارشد انگل شناسی (سه دوره) 1397،1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 کارورزی، کارشناسی ارشد انگل شناسی (دو دوره) 1397 و 1399، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9 انگل شناسی، کارشناسی تغذیه (چهار دوره) 1397، 1398، 1399 و 1400، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10 بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1397، 1399، دانشکده پزشکی
11 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی میکروبیولوژی مواد غذایی (یک دوره) 1397، دانشکده پزشکی
12 ایمنی شناسی 2، کارشناسی ارشد انگل شناسی (دو دوره) 1396، 1398، دانشکده پزشکی
13 میکروب شناسی عمومی، کارشناسی بهداشت محیط (سه دوره) 1397، 1398 و 1399، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
14 انگل شناسی 1 (کرم ها)، کارشناسی علوم آزمایشگاهی (دو دوره) 1399 و 1400، دانشکده پیراپزشکی
15 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی مامایی (چهار دوره) 1397، 1398، 1399 و 1400، دانشکده پرستاری و مامایی
16 انگل شناسی، کارشناسی پرستاری (یک دوره) 1398، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::