اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر اسید آسکوربیک و گلوکز بر روند رشد و نمو میکروسیست اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط برون‌تنی سیده سوگند سجادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1398
2 بررسی آلودگی توکسوکارا و توکس آسکاریس در سگ و روباه های شهرستان زنجان به روش میکروسکوپی و مولکولی نسترن السادات طباطبایی کیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان -
:: ::