اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول بخش فیزیک پزشکی واحد رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) 1396 تا کنون
2 مدیر کمیته اسپانسرینگ ششمین کنگره ملی عناصر کمیاب ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 تاکنون
3 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 1397 تاکنون
:: ::