اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 فیزیسیست رادیوتراپی بخش رادیوتراپی - بیمارستان آسیا تهران 1392 1393
2 مسئول بخش فیزیک پزشکی مرکز رادیوتراپی مهرانه زنجان 1393 1396
3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::