اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
2 فیزیسیست رادیوتراپی بخش رادیوتراپی - بیمارستان آسیا تهران 1392 1393
3 مسئول بخش فیزیک پزشکی مرکز رادیوتراپی مهرانه زنجان 1393 1396
:: ::