اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیک دستگاه CT scan
2 فیزیک دستگاه MRI
3 فیزیک دستگاه Ultrasound
4 دزیمتری و آشکارسازی پرتوهای یونیزان
5 کنترل کیفی دستگاه های تصویربرداری
6 رادیوبیولوژی
7 کارآموزی دستگاه های تصویربرداری
:: ::