اعضا - زهرا قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Diagnostic accuracy of three-dimensional ultrasonography in detection of endometrial lesions compared with hysteroscopy in infertile women مقاله کامل
:: ::