اعضا - پرویز قزلباش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر پرویز قزلباش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئيس جهاددانشگاهي دانشگاههاي علوم پزشكي و بوعلي سينا همدان جهاد دانشگاهي همدان 1366 1371
2 نماينده وزير در ستاد تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1373 1376
3 عضو هيئت پنج نفري شوراي فني دانشگاه ماده 6 لايحه قانون اداره و امور بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1373
4 رئيس گروه راديولوژي و رئيس بخش بیمارستان ولیعصر(ع) زنجان 1380
5 موسس و مسئول مركز MRI زنجان غیر دولتی 1383
6 رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ستاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::