اعضا - سمیه عبدالهی ثابت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سمیه عبدالهی ثابت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی- علوم پزشکی زنجان 1395
2 دبیر کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور مرکز مطالعات EDC- معاونت آموزشی 1396
3 مسول واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی 1396
4 عضو شورای پژوهش مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی 1396
5 عضو کمیته برنامه¬ریزی مجمع سلامت استان معاونت اجتماعی 1396
6 عضو کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه معاونت توسعه 1396
7 مشاور کاربست تحقیقات معاونت پژوهشی 1396 1397
8 مشاور امور پژوهشی در فرآیندها، توسعه و ارتقا خدمات معاونت درمان 1394
9 مشاور متدلوژی و آموزش EBM مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی تبریز 1393 1394
10 دستیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1391 1394
11 مشاور متدلوژی و آمار اداره سلامت نوزادان، معاونت بهداشت وزارت بهداشت 1389 1391
12 دبیر شورای پژوهشی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون ایران 1386 1387
13 کارشناس و مشاور آمار و متدلوژی مدیریت پژوهش سازمان انتقال خون ایران 1385 1387
:: ::