اعضا - سمیه عبدالهی ثابت


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سمیه عبدالهی ثابت
دکترا Community Medicine از Tabriz University of Medical Sciences
drsabetzums.ac.ir