اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان معصومه مرتقی قاسمی ---زینب قهرمانی ---امیر واحدیان عظیمی--- فاطمه قربانی مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان 1390 چکیده مقاله
2 نگرش پرستاران شاغل در بخشهاي داخلی- جراحی مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان نسبت به سالمندان در سال1391 ابوالفضل ارتیشه دار --- معصومه مرتقی قاسمی---- محمد حسین آقاجان جماعت--زینب قهرمانی مجـلهي مراقبـتهاي پیشگیرانـه در پرسـتاري و مـامـایـی 93 چکیده مقاله
3 وضعیت جو ایمنی پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی-جراحی بیمارستان‌های آموزشی واعظی مریم---امینی کورش---قهرمانی زینب. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1401 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی زینب قهرمانی----کورش امینی--- مژگان السادات اقوامی---مهین روحانی نشريه آموزش پرستاري 1394 مقاله کامل
5 ارتباط سبک هاي يادگيري با آمادگي خود راهبر در يادگيري در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي زنجان در سال تحصيلي 93- 1392 قهرماني زينب--- كمالي كوروش---باقري پروين توسعه آموزش در علوم پزشكي 1394 مقاله کامل
6 بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده‌ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی--- آذر آوازه--- فریدون اسکندری---زینب قهرمانی--- میثم نعمتی خواه--- مهناز افشین جو---مژگان السادات اقوامی Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. 1393 مقاله کامل
7 باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه‌ی معلولین زینب قهرمانی---دکتر نرگس حیدری--- دکتر مینا شعبانی--- مژگان السادات اقوامی--- مهری حریری Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. 1393 مقاله کامل
8 ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان زینب قهرمانی--- کوروش امینی--- مهین روحانی--- مژگان السادات اقوامی توسعه آموزش در علوم پزشکي 1392 مقاله کامل
9 نقش باورهای مذهبی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری مامایی زنجان سال 1390 مژگان السادات اقوامی--- زینب قهرمانی---- مهناز افشین جو---محمد رضا حمزه پور--- مرتضی ترابی احمدی توسعه آموزش در علوم پزشکي 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک زینب قهرمانی*--- مهشید جعفرپورعلوی---معصومه غلام عراقی--- فاطمه حسینی نشريه پرستاري ايران 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::