اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طرح نیروی انسانی به عنوان پرستار بالینی مرکز آموزشي درماني بهشتي 1377 1379
2 پرستار رسمی مرکز آموزشي درماني بهشتي 1381 1386
3 مربی پرستاری غير هيئت علمي دانشکده پرستاری و مامایی 1386 1396
4 مربي پرستاري هیئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي 1396
:: ::