اعضا - فائزه الوندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فائزه الوندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ترجمه، روایی و پایایی دو خرده مقیاس مدیریت مالی، مدیریت خانه و حمل و نقل از مقیاس زندگی مستقل در سالمندان سالم 85-60 ساله فائزه الوندی --- نرگس شفارودی سخنرانی 1395 شفاهى
:: ::