اعضا - فائزه الوندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فائزه الوندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کاردرمان ذهنی و جسمی کودکان و کاردرمانی جسمانی بزرگسالان بهزیستی شهر تهران 1388 1390
2 کاردرمان ذهنی و جسمی کودکان کلینیک توانبخشی همای سلامت 1391 1392
3 کاردرمان ذهنی و جسمی کودکان کلینیک توانبخشی آرمان شایان وابسته به بهزیستی 1394 1396
4 مدرس کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
:: ::