اعضا - فائزه الوندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فائزه الوندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 طرح تحقیقاتی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس کارآمدی در افتادن ، فرم بین المللی ( FES-I در افراد مبتلا به پارکینسون ) دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1394
2 طرح تحقیفاتی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس برگ در افراد مبتلا به پارکینسون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1394
3 طرح تحقیقاتی بررسی ارتباط بین تعادل عملکردی و فعالیت های روزمره زندگی در افراد مبتلا به پارکینسون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1394
:: ::