اعضا - فائزه الوندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فائزه الوندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارورزی در عرصه روان 1 و 2 شهید بهشتی 1395
2 رشد کودک علوم پزشکی زنجان 1396
3 کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 1 علوم پزشکی زنجان 1396
4 فعالیت هدفمند 1 و تجزیه و تحلیل آنها علوم پزشکی زنجان 1396
5 فعالیت هدفمند 2 و تجزیه و تحلیل آنها علوم پزشکی زنجان 1396
6 کارآموزی در عرصه مشاهدات روان علوم پزشکی زنجان 1396
7 کاردرمانی در روانپزشکی کودک علوم پزشکی زنجان 1396
8 کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی علوم پزشکی زنجان 1396
9 بازی و تفریح در کاردرمانی علوم پزشکی زنجان 97-1396
10 کاردرمانی در بیماری های کودکان علوم پزشکی زنجان 97-1396
11 کاردرمانی در عرصه روان 1 علوم پزشکی زنجان 97-1396
12 مبانی کاردرمانی علوم پزشکی زنجان 97-1396
:: ::