اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
ملیحه جاویدپور، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان.
فارغ التحصیل سال 91 دانشگاه علوم پزشکی تهران.
عضو هیئت علمی گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان.
:: ::