اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی ارشد بیمارستان موسوی دانشکده پرستاری و مامایی 1396 1398
2 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی 1398
3 عضو شورای آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی 1398
:: ::