اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری بیمارستان آیت الله موسوی از 1397
2 واحد تئوری پرستاری ماداران و نوزادان (1) و (2) دانشکده پرستاری زنجان از 1398
3 کارآموزی NICU بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
4 کارآموزی اطفال بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
5 کارآموزی داخلی جراحی بیمارستان آیت الله موسوی 1394
6 کارآموزی اورژانس بیمارستان آیت الله موسوی 1393
7 واحد تئوری فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
8 واحد تئوری بررسی وضعیت سلامت دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
9 واحد پراتیک اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392و 1393
10 واحد تئوری فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
11 واحد تئوری اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
12 واحد عملی مراقبت های پرستاری نوزادان مرکز طبی اطفال 1390
13 واحد تئوری پرستاری کودکان دانشکده پرستاری زنجان از 1399
:: ::