اعضا - ملیحه جاویدپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاویدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 واحد عملی مراقبت های پرستاری نوزادان مرکز طبی اطفال 1390
2 واحد تئوری فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
3 واحد تئوری اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
4 واحد پراتیک اصول و فنون پرستاری دانشگاه آزاد ابهر 1392و 1393
5 واحد تئوری بررسی وضعیت سلامت دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
6 واحد تئوری فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ابهر 1392 و 1393
7 کارآموزی اورژانس بیمارستان آیت الله موسوی 1393
8 کارآموزی داخلی جراحی بیمارستان آیت الله موسوی 1394
9 کارآموزی اطفال بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
10 کارآموزی NICU بیمارستان آیت الله موسوی از 1394
11 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری بیمارستان آیت الله موسوی از 1397
12 واحد تئوری پرستاری بهداشت مادر و نوزاد دانشکده پرستاری زنجان از 1398
13 واحد تئوری پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد دانشکده پرستاری زنجان از 1398
14 واحد تئوری پرستاری بیماری های کودکان دانشکده پرستاری زنجان از 1399
15 واحد تئوری بیماری های کودکان و نوزادان دانشکده پرستاری ابهر نیمسال دوم 01-00
:: ::