اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 احیا نوزاد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 97/2
2 تجویز دارو در اطفال بیمارستان آیت الله موسوی بیمارستان آیت الله موسوی 97/8
3 احیا نوزاد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1399
:: ::