اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 Medical Biotechnology بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1398 چاپ اول ترجمه
2 (Cellular and molecular techniques (simple and advanced بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1398 چاپ اول تالیف
3 Gene Cloning & DNA Analysis بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1396 چاپ سوم ترجمه
4 An introduction to 3D cell culture animal cell& tissue engineering بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1396 چاپ اول تالیف
5 Immunology For Pharmacy بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1395 چاپ اول ترجمه
6 Molecular Biotechnology بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1395 چاپ دوم ترجمه
7 Principal dimensional culture of animal cells بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1395 چاپ دوم تالیف
8 (Clinical Biochemistry (DRS بهروز جوهری و همکارن جامعه نگر 1395 چاپ اول تالیف
9 Q&A of Cellular& Molecular Biology& Genetics Engineering بهروز جوهری و همکارن اشراقیه 1394 چاپ دوم تالیف
10 Practical Principle of Microbiology Laboratory بهروز جوهری و همکارن جامعه نگر 1394 چاپ دوم تالیف
11 Essential of Cellular & Molecular Biology& Genetic Engineering بهروز جوهری و همکاران اشراقیه 1393 چاپ سوم تالیف
12 Guideline for laparoscopy& Thoracoscopy surgery بهروز جوهری و همکارن خسروی 1392 چاپ اول ترجمه
13 Surgical Technologies & Scrub بهروز جوهری و همکارن اندیشه رفیع 1391 چاپ دوم تالیف
:: ::