اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Clinical Laboratory Analysis 2018
2 Enzyme and Microbial Technology 2018
3 FEBS Open Bio 2020
4 Hylion Journal 2018
5 (International Journal of Peptide Research and Therapeutics (IJPR 2019
6 (Iranian Journal of Neonatology (IJN 2018
7 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2019
8 Koomesh Journal 2018
9 Research in Medicine 2019
10 Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2019
11 International Journal of Pharmaceutics 2020
12 Artificial Organs 2020
:: ::