اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 ,Molecular Biology and DNA recombinant technology: DNA and RNA extraction & purification, Cloning, PCR/real time PCR
2 Cell Isolation and Culture
3 Microscopy: Widefield, Confocal and Standard fluorescence microscopy
4 Working with Laboratory Animals
5 Analytical techniques: Bioinformatics tools (primer3, oligoanalyzer), Statistics Software (Microsoft Excel, Graph Pad Prism…), ICDL etc
:: ::