اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اتصال فاکتور رونویسی OCT4به الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله طراحی شده بر اساس ناحیه‌ی تنظیمی E-box در رده سلولی HT29 حاوی سلول های بنیادی سرطانی غنی سازی شده با روش EMSA بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1398
2 بررسی اثر مهار فاکتور رونویسی Tcf3 با استفاده از استراتژی تله الیگود‌ئوکسی نوکلئوتیدی بر ژن‌های اصلی تنظیم‌کننده خاصیت بنیادینگی در سلول‌های بنیادی جنینی موشی بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1398
3 بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی آنتی‌بادی منوکلونال هرسپتین بر روی رده های سلولی مختلف سرطان پستان ( MDA-MB-453 و MDA-MB-468) بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1398
4 بررسی اثر رادیوتراپی بر روی رده‌ی سلولی سرطان کولون(HT29-ShE و HT29) تحت تیمار با الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله برای فاکتورهای رونویسی OCT4 و SOX2 بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
5 بررسی اثرات هم‌افزایی شیمی‌درمانی و رادیوتراپی بر روی رده‌ سلولی سرطان سینه (MDA-MB-231) تحت تیمار با الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله برای فاکتور رونویسی STAT3 بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
6 انتقال هدفمند الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله بر علیه فاکتور رونویسی Nanog به عنوان یک عامل درمانی با استفاده از نانوحامل نیوزومی و بررسی اثرات آنتی توموری آن در رده سلولی گلیوبلاستوما بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
7 سنتز نانوساختارهای نیوزومی پوشش داده شده با آلبومین سرم گاوی به عنوان یک نانوحامل جدید برای دارورسانی سلنیوم بر رده سلولی سرطان ریه بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
8 انتقال نانوحامل های نیوزومی حاوی الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله طراحی شده بر علیه فاکتور رونویسی Sox2 و بررسی اثرات آن در رده سلولی MDA-MB-231 سرطان سینه بهروز جوهری و همکاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
:: ::