اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 ارزیابی مهار رشد و القای آپوپتوز در رده سلولی HCT116 تیمارشده با متوتروکسات و کورکومین انکپسوله شده در نانوحامل نیوزومی نوید موسی زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
2 طراحی و سنتز الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله برای فاکتورهای رونویسی OCT4 و SOX2و بررسی اثرات آنتی توموری آن بر روی رده‌ی سلولی HT29 حاوی سلول‌های بنیادی شبه سرطانی غنی‌سازی شده زهرا بیگدلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
3 بررسی امکان تمایز درمانی در رده‌ی سلولی متاستاتیک سرطان پستان (MDA-MB-231) با روش تله گذاری الیگودئوکسی نوکلئوتیدی برای فاکتور رونویسی STAT3 محمد رحمتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
4 طراحی و ارزیابی نانو هیبرید هدفمند حاوی کورکومین بر روی رده‌ی سلولی سرطانی کبد (HepG2) حسن فلنجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
5 تهیه و بررسی اثرات ضدسرطانی نانوسامانه هیبریدی بیسموت سولفید پایدار شده با آلبومین حامل داروی متوتروکسات بر روی رده سلولی SW480 سرطان کولون محدحسن فغفوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
6 بررسی اثرات ضد سرطانی الیگودئوکسی نوکلئوتید تله برای مهار فاکتور رونویسیSTAT3 در سلول‌های سرطان کولون SW480 مقاوم به Erlotinib زلیخا اسدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
:: ::