اعضا - بهروز جوهری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر بهروز جوهری
دکترا Medical biotechnology از Pasteur Institute of Iran
Dr.joharizums.ac.ir
https://zums.ac.ir/page/13118/Faculty