اعضا - سعید کابلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید کابلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مهندسی ژنتیک نظری و عملی
2 کشت سلول نظری و عملی
3 روش تحقیق نظری و عملی
4 ایمنوشیمی نظری و عملی
5 اصول اقتصاد و مالکیت معنوی
6 ژنتیک پزشکی
:: ::