اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
خدیجه حاجی میری - متولد زنجان
دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده  بهداشت و پیراپزشکی
:: ::