اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Effect of parity on Women's health promotion lifestyle at the first year after childbirth Hajimiri K- Shakibazadeh E- Haerimehrizi A- Shab-Bidar S- Sadeghi R The3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfahan 2017 پوسترى
2 The relationship between lifestyle and severity of coronary artery stenosis among patients referred to the center of Angiography Cardiac in Mazandaran Hossein Mohsenipooya- Khadijeh Hajimiri-Sima Esmaeili Shahmirzadi-Hossein Hashemi Amreei- Azam Seifi Makerani The Second International Congress of Health education and promotion, Kermanshah 2015 پوسترى
3 Why Cesarean? Cesarean section rates and reasons in Educational hospital at Zanjan University of medical sciences and propose the guidelines to decrease this rate Maryam Sakkaki- Khadijeh Hajimiri-Fariba Farsi National Congress of safe pregnancy, Hamedan 2012 پوسترى
4 ارزیابی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران محبوبه دانش نیا- خدیجه حاجی میری-محمد مسعود وکیلی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دومین همایش ملی سواد سلامت 27-29 آبان ماه 1397 پوسترى
5 بررسی سواد سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان خدیجه حاجی میری- محبوبه دانش نیا- محمد مسعود وکیلی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دومین همایش ملی سواد سلامت 27-29 آبان ماه 1397 پوسترى
6 بررسي سطح سواد سلامت عملکردی، ارتباطی و انتقادی مراجعين مبتلا به دیابت نوع دو درمركز ديابت زنجان خدیجه حاجی میری، فتانه بخشی، فاطمه سلیمی نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دومین همایش ملی سواد سلامت 27-29 آبان ماه 1397 پوسترى
:: ::