اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس مامایی بیمارستان امدادی ابهر 1381 1383
2 مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1383 1385
3 کارشناس مامایی بیمارستان شهدای طارم 1385 1387
4 کارشناس مامایی بیمارستان آیت اله موسوی 1387 1388
5 کارشناس آموزش بهداشت معاونت بهداشت- مرکز بهداشت استان 1388 1396
6 عضو هیات علمی داشکده بهداشت و پیراپزشکی 1396
:: ::