اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداری و زایمان( کارآموزی) دانشگاه آزاد ابهر 1383
2 دانشگاه آزاد ابهر 1383 دانشگاه آزاد ابهر 1384
3 آموزش بهداشت ( مربیان بهداشت استان) اداره کل آموزش و پرورش 1390
4 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده مرکز تربیت معلم معین الزهرا 1390
5 تکنولوژی آموزشی (کارشناسی ارشد) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
6 آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت(کارشناسی ارشد ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
7 الگو ها و مدل های اموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2(کارشناسی ارشد ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
8 تکنولوژی و روش های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
9 سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
10 ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
11 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل اطلاعات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
12 جامعه شناسی سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
:: ::