اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 آموزش به بیمار معصومه مقدم برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکی 1398 شفاهى
2 بررسی عوامل تاثیرگدار بر تحمل تهدید و تصمیم گیری اخلاقی دانشجویان پرستاری شهر زنجان نسرین حنیفی-معصومه مقدم-زینب فهرمانی ششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری 1397 پوسترى
:: ::