اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## دوره های درسی
عنوان درس: سلامت جامعه
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: community health
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: patient education
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: آموزش به بیمار
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: ارتوپدی
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: بهداشت عمومی گروه مامایی
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: بهداشت عمومی گروه اتاق عمل
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: پرستاری و بهداشت محیط
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: nursing & environmental hralth
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: Orthopedics
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: Public Health Department of Midwifery
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

عنوان درس: General Health Operating Room Group
توصیف درس: دوره درسی:
سرفصل ها:
توضیحات:

:: ::