اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1399
2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 1398
3 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1398
4 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1398
5 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1398
6 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1399
:: ::