اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار بخش های قلب، CCU، اورژانس و عفونی علوم پزشکی زنجان 1380 1389
2 سوپروایزر بیمارستان موسوی علوم پزشکی زنجان 1388 1388
:: ::