اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي ارتباط عادات غذايي و فعاليت بدني با ضخامت چين پوستي و نمايه توده بدني دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه غرب تهران معصومه مقدم، افنخارالسادات حاجی کاظمی، فرح روزبه، فاطمه حسینی علوم پزشکی ابران تهران تکمیل شده 1387
2 ارتباط کیفیت خواب و فعالیت روزانه سالمندان شهر زنجان وحید پاک پور، معصومه مقدم، صدیقه سلیمی علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
3 شجاعت اخلاقی و دیسترس اخلاقی در دانشچویان و پرستاران شهر زنجان معصومه مقدم، نسرین حنیفی، زینب قهرمانی علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1399
:: ::