اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بازآموزی CCU کمیته اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1389
:: ::