اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 association between polycystic ovarian syndrom ,overweight,and metabolic syndrom in adolescents Haleh Rahmanpour-Leila Jamal- Seyed Noraldin Mousavinasab-Kamran Azarkhish J Pediatr adolesc gynecol 2012 مقاله کامل
2 ارزيابي شاخص هاي تست هاي تنفسي و علائم باليني در كارگران كارخانجات توليد توتون حميدرضا جماعتي، كامران آذرخويش، افشين بلوري مجله تنفس, دوره : 1، شماره : 1، زمستان 1380ص. 45 1380 چکیده مقاله
:: ::