اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه رادیولوژی استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
2 رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
3 رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان شفیعیه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1386
4 مسئول فنی رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
5 رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان ولیعصر (عج) رزن دانشگاه علوم پزشکی همدان 1384 1386
6 رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا کبودر آهنگ دانشگاه علوم پزشکی همدان 1384 1385
7 رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان امام حسن فامنین دانشگاه علوم پزشکی همدان 1385 1386
8 مدیر دفتر تحقیقات مرکز آموزشی -پژوهشی سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1378 1380
:: ::