اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي ارتباط حجم استروماي تخمدان با سندرم متابوليك وضخامت اينتيماي كاروتيد درافراد PCOD خانم دکتر هاله رجمانپور -دکتر فرانک شریفی-کامران اذرخویش دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::