اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 رادیولوژی قفسه سینه به رزیدنت های بیهوشی کلاس درس بخش رادیولوژی بیمارستان موسوی -1391
2 اموزش سونوگرافی FAST به رزیدنت های جراحی بخش رادیولوژی بیمارستان موسوی 90-91
3 ارزیابی بالینی تصاویر رادیولوژیک کلاس درس بخش رادیولوژی بیمارستان موسوی -1391
:: ::