اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی وضعیت عروقی الت تناسلی مردان دیابتی با ناتوانی جنسی در مقایسه با افراد غیردیابتی سعید چارک دار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 ارزیابی ضخامت اینتیما مدیا در بیماران ایسکمی قلبی قرار گرفته تحت انژیوگرافی سوده سیدی بیمارستان ایت اله موسوی زنجان
:: ::