اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 رتبه برتر در اجرای طرح ملیM.R 1381
2 رتبه اول ارتقا شاخصهای بهداشتی 1379
3 سرپرست نمونه چهارمین جشنواره شهید رجایی 1380
4 دستگاه نمونه در هفته دولت جشنواره شهید رجایی 1381
5 واحدنمونه اصلاحات اداری جشنواره شهید رجایی 1381
:: ::